Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Ponad 120 cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ponad 120 cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie

Justyna Drożdż
19.07.2021

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. Skontrolowano dokumentację pracowniczą 208 cudzoziemców w jednej z małopolskich firm.

Nie dosyć, że sama właścicielka popadła w  kłopoty, to naraziła na problemy cudzoziemców, którzy jej zaufali i za jej pośrednictwem szukali pracy, głównie przy przetwórstwie spożywczym. Okazało się bowiem, że pracę nielegalnie wykonywało 120 cudzoziemców (115 Ukraińców i 5 Gruzinów), a obywatelka Polski nielegalnie powierzyła wykonywanie pracy 118 obywatelom Ukrainy i 5 obywatelom Gruzji.

Polka zatrudniająca cudzoziemców naruszyła ponadto inne przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie powiadomiła pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez 51 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Gruzji, natomiast o niepodjęciu pracy przez  72 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Gruzji.  Przekazała nieprawdziwą informację do powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez 4 obywateli Ukrainy. Nie powiadomiła wojewody, który wydał cudzoziemcowi zezwolenie na pracę o nie podjęciu pracy przez 1 obywatela Ukrainy oraz nie zawarła umowy w formie pisemnej z 4 obywatelami Ukrainy.

Za naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wobec Polki zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie. Za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom, grozi jej kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Natomiast wobec skontrolowanych cudzoziemców zostały wszczęte postępowania w sprawie o wykroczenie, a ich dane zostały zastrzeżone w odpowiednich bazach SG.

Konsekwencją wpisów widniejących w bazach danych było także zatrzymanie 9 obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy nielegalnie wykonywali pracę bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę w dniu wszczęcia przedmiotowej kontroli, czym naruszyli art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cudzoziemców również pouczono w myśl art. 41 Kodeksu wykroczeń.

Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał osobno wobec każdego z zatrzymanych cudzoziemców decyzję o zobowiązaniu do powrotu z rocznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

  • Zatrzymana przez Straż Graniczną cudzoziemka poddawana jest  badaniu daktyloskopijnemu odcisków palców. .
    Ponad 120 cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie

 

do góry