Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Skargi, wnioski i petycje -

Nawigacja

Skargi, wnioski i petycje

Skargi, wnioski i petycje

Krystian Koziołek
17.05.2016

Sposób przyjmowania skarg, wniosków i petycji

Przepisy regulujące przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z poźn. zm.) - dział VIII Skargi i wnioski.

Wybrane przepisy:

art. 221 

§ 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

§ 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

art. 222 

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

art. 227

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

art. 241

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Wybrane przepisy:

§ 5

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

§ 8

1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Adresy do korespondencji w sprawie skarg i wniosków

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO KOMENDANTA KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ 

PISEMNIE NA ADRES:

33-300 NOWY SĄCZ

UL. 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 5

ZA POMOCĄ TELEFAKSU NA NUMER:

FAX 18 415 3701

ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

e-mail:  skargi.kaosg@strazgraniczna.pl

ZA POŚREDNICTWEM ePUAP:

adres strony internetowej

http://www.epuap.gov.pl

LUB USTNIE DO PROTOKOŁU W SIEDZIBIE KAOSG:

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00,

w czwartki w godz. 15.00 - 16.00.

Funkcjonariusze Wydziału Kontroli KaOSG przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00,

dodatkowo w poniedziałki w godz. 15:30 - 16:30.

 

Ponadto w Placówkach Straży Granicznej KaOSG

KOMENDANCI PLACÓWEK STRAŻY GRANICZNEJ

  • w Zakopanem:

poniedziałek w godz. 13:00 - 15:00
codziennie Kierownik Zmiany  w godz. 10:00 - 17:00

Al. Przewodników Tatrzańskich 3, 34-500 Zakopane

  • w Tarnowie:

poniedziałek w godz. 13:00 - 15:00
codziennie Kierownik Zmiany  w godz. 10:00 - 17:00

ul. Zbylitowska 9, 33-101 Tarnów

  • w Krakowie - Balicach:

poniedziałek w godz. 13:00 - 15:00
całodobowo Kierownik Zmiany 

ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Kraków-Balice

  • w Krakowie:

poniedziałek w godz. 10:00 - 12:00
Kierownik Zmiany: środa i piątek w godz. 10:00-12:00, wtorek w godz. 15:30-17:30
ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków

  • w Kielcach:

poniedziałek w godz. 10:00 - 12:00
Kierownik Zmiany: środa i piątek w godz. 10:00-12:00, wtorek w godz. 15:30-17:30

ul. Kusocińskiego 51 (budynek 95), 25-045 Kielce


Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00

telefon: +48 22 55 17 760, 22 55 17 811

centrala: +48 22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat +48 58 764 73 02

fax +48 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon +48 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00 

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40–032 Katowice

telefon +48 32 72 86 800

fax +48 32 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

sekretariat +48 71 34 69 115

fax +48 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon +48 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00 

 

Przepisy regulujące zasady składania i rozpatrywania petycji

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Wybrane przepisy:

Art. 2. 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

   2. Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym;

2) podmiotu wnoszącego petycję;

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Art. 4. 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  2. Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

  3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

  4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

  5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Art. 5. 1. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

  2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

  3. W razie powstania wątpliwości, co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w ust. 2, adresat petycji może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie, którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody następuje w formie, o której mowa w ust. 2.

 

PETYCJE MOŻNA SKŁADAĆ DO KOMENDANTA KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

33-300 NOWY SĄCZ

UL. 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 5

LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

ZAPOŚREDNICTWEM ePUAP (adres strony internetowej http://epuap.gov.pl)
 

oraz do:

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W KRAKOWIE - BALICACH
NA ADRES: ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Kraków-Balice

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W KRAKOWIE
NA ADRES: ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W TARNOWIE
NA ADRES: ul. Zbylitowska 9, 33-101 Tarnów

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W ZAKOPANEM
NA ADRES: Al. Przewodników Tatrzańskich 3, 34-500 Zakopane

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W KIELCACH
NA ADRES: ul. Kusocińskiego 51 (budynek 95), 25-045 Kielce

 

 

do góry