Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Poza strefą przygraniczną i przeterminowany pobyt obywateli Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Poza strefą przygraniczną i przeterminowany pobyt obywateli Ukrainy

Justyna Drożdż
12.02.2018

W niedzielę funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie po przeprowadzeniu czynności związanych z kontrolą legalności pobytu na terytorium RP, zatrzymali 2 obywatelki oraz 1 obywatela Ukrainy.

Kobiety zostały zatrzymane wczoraj rano, podczas kontroli polskiego autokaru w rejonie dworca autobusowego w Tarnowie.

Jedna z nich wjechała do Polski przez PG w Medyce na początku stycznia bieżącego roku, na podstawie zezwolenia MRG. Udała się bezpośrednio do Tarnowa, gdzie do wczoraj przebywała w odwiedzinach u swojej siostry. W związku z pobytem cudzoziemki poza strefą przygraniczną na podstawie zezwolenia MRG, po przeprowadzonych czynnościach administracyjnych, Komendant PSG w Tarnowie wydał obywatelce Ukrainy decyzję o zobowiązaniu do powrotu z sześciomiesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP. Ponadto kobieta została ukarana za wykroczenie z art. 465 ust. 1 pkt 9 a ustawy o cudzoziemcach, mandatem karnym gotówkowym w kwocie 100 zł.  

Druga Ukrainka przedstawiła do kontroli ważny paszport biometryczny - wjechała do Polski przez PG w Medyce na początku listopada ubiegłego roku. Cudzoziemka nie opuściła terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na terytorium Polski bez konieczności posiadania wizy -  tj. maksymalnie 90 w okresie 180 dni - łączny pobyt cudzoziemki w obszarze państw Schengen został przeterminowany o 1 dzień. Komendant PSG w Tarnowie wydał decyzję, w której zobowiązał cudzoziemkę do powrotu i określił zakaz wjazdu na terytorium RP na okres 6 miesięcy. Ponadto cudzoziemka została ukarana mandatem karnym gotówkowym w kwocie 100 zł. za wykroczenie z art. 465 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Cudzoziemcach tj. za przebywanie na terytorium RP nie posiadając do tego tytułu prawnego.

Natomiast wieczorem w pociągu relacji Przemyśl - Kołobrzeg, po przeprowadzeniu czynności związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymany został obywatel  Ukrainy. Mężczyznę zatrzymano w związku z przebywaniem poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie granicy w ramach MRG mógł przebywać. Ustalono, że cudzoziemiec wjechał na terytorium RP wczoraj, przez kolejowe PG Przemyśl - Mościska na podstawie zezwolenia MRG udając się do Krakowa. W związku z powyższym, Komendant PSG w Tarnowie zatrzymanego ob. Ukrainy decyzją zobowiązał do powrotu z 6 miesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP. Ponadto cudzoziemiec został ukarany za wykroczenie z art. 465 ust. 1 pkt 9 a Ustawy o Cudzoziemcach mandatem karnym gotówkowym w kwocie 50 zł, w związku z przebywaniem poza strefą przygraniczną na podstawie zezwolenia MRG.

 

do góry