Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nabór do słuzby - Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do słuzby

Autor: Krystian Koziołek
16.01.2018

                Uprzejmie informujemy, że Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór stały ofert od kandydatów do służby przygotowawczej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej do Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - pilnie poszukuje muzyków - instrumentalistów w następujących specjalnościach:

*       Flet poprzeczny

*       Klarnet

*       Waltornia

*       Perkusja

*       Trąbka

*       Obój

*       Kontrabas/ Gitara basowa

Na nowych funkcjonariuszy czeka w 2018 r. 16 wolnych miejsc pracy. Oferty należy składać osobiście (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul.1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 0-18 415-3260.

Dodatkowo informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne oferty wraz z poprawnie wypełnionym kwestionariuszem osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej (wypełnionym osobiście, czytelnie, pismem drukowanym z wyczerpującymi odpowiedziami na wszystkie pytania). 

 

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KARPACKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

 


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA: Karpacki Oddział Straży granicznej Wydział Kadr i Szkolenia ul.  1 Pułku Strzelców podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 415 32 60,  18 415 30 47., poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30.

Ponadto szczegółowe informacje dotyczące aktualnej rekrutacji do służby w Karpackim Oddziale SG dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej KaOSG

KANDYDATÓW PROSIMY O POBRANIE KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO WYŁĄCZNIE ZE STRONY KARPACKIEGO ODDZIAŁU SG (ZAŁ. NR 1), Z UWAGI NA MOŻLIWOŚC POBRANIA NIEAKTUALNYCH WZORÓW Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH. Kwestionariusz należy wpełnić własnoręcznie, drukowanym, starannym, czytelnym pismem (bez skreśleń i poprawek), używając jednego koloru długopisu, uzupełniając wszystkie strony z wyjątkiem strony 10 (oświadczenie) udzielając pełnych, wyczerpujących odpowiedzi.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w  art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.)
 • nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.


Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby

w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I WYMAGANE DOKUMENTY


Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby realizowane jest w sposób ciągły i jest procesem długotrwałym.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 175 z późn. zm.)

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:
 

I ETAP  obejmuje:

1. Osobiste złożenie w Wydziale Kadr I Szkolenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej:

 • pisemnego podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej adresowanego do Komendanta Karpackiego Odziału Granicznej, wraz z uzasadnieniem,
 • wypełnionego kwestionariusza osobowego (Proszę wydrukować dwustronnie - link do pobrania na dole strony)
 • dwóch aktualnych, kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopii dowodu osobistego,
 • kserokopii książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową (strony 1-9),
 • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych - kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopii odpisów skróconego aktu urodzenia kandydatki/ta oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/tki ),
 • kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona ze zdjęciem oraz strony zawierające pieczątki, wizy oraz inne adnotacje)

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

 

 • oryginały wyżej wymienionych dokumentów
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),


Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.


2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej, motywacji do podjęcia służby, umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata.

3.  Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

5. Przeprowadzenie badania psychofizjologicznego. Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

II ETAP obejmuje:

Egzamin w jednym z ośrodków szkolenia SG (Koszalin albo Kętrzyn) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego SG.

Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień.
 

Drugi etap postępowania  składa się z:

Osoby po przyjęciu do służby w Straży Granicznej, kierowane są na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę oraz 3 miesięczne szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn, Lubań).

do góry